Afstanden mellem naboer og kæmpevindmøller er helt afgørende

Om du er for eller imod opstilling af vindmøller, er ofte bestemt af, om du selv bliver ramt af konsekvenserne. Modstanden bliver intens, når disse store vindkraftværker placeres der hvor borgerne bor, og så bliver spørgsmålet – om borgerne har ret til fortsat at kunne bo i eget hjem eller man skal vige for vindmøller. Grundlæggende sætter vi vindmøller op fordi vi er blevet fortalt, at vedvarende energi er nødvendigt for at begrænse klimaændringer. Det skal dog bemærkes, at det er vindindustrien der fortæller politikere og borgere at vindmøller er løsningen. Politikerne har dog gennem næsten ubegrænset tilskudsordninger til vindindustrien skabt så store økonomiske interesser, at det ikke har levnet plads til den sunde fornuft om borgernes helbred og om den ægte grønne omstilling.

I det følgende udelukkes dog en række vigtige problemer:
– at vi i Danmark producerer vindenergi der svare til 42% af det danske forbrug, men kun kan udnytte 12% (resten sælges til spotpris)
– at hver vindmøllearbejdsplads koster 2,3 arbejdsplads i andre brancher
– at vindmøller ikke reducerer den samlede CO2-udledning
– at der hvert år gives 5-7 milliarder i vindmølletilskud, som borgerne fremover skal betales gennem øgede skatter eller mindre velfærd

Blandt de mange problemer vindindustrien skaber, vil jeg kun beskrive et enkelt faktum, nemlig – at vi kan undgå alle de menneskelige omkostninger fra vindmøller ved blot at placerer dem i sikker afstand til vindmøllens naboer – borgerne.

Hvad er sikker afstand..?
Da man fastsatte en lov for afstanden mellem vindmøller og naboer blev dette alene baseret på, at der skal være plads til et bestemt antal vindmøller i Danmark eller installeret effekt. Miljøstyrelsens (MST) rapport fra 1994 sagde, at afstanden til naboer skulle mindst være 10 gange vindmøllehøjden baseret på små møller.

Det endelige afstandskrav på 4 gange møllehøjden blev gennemtrumfet af vindindustriens interesseorganisation, Viden om Vind, da en repræsentant herfra mødte op hos Svend Auken i juni 1999, aftenen før vedtagelsen i folketinget, og fik lusket dette stærkt reducerede afstandskrav igennem hos Svend Auken, som derefter fik det vedtaget i Folketinget, uden dokumentation for, om dette afstandskrav gav nogen beskyttelse af borgerne.

Miljøstyrelsen har senere erkendt at det nuværende afstandskrav ikke er baseret på videnskabelige undersøgelser, men alene på et administrativt skøn.

Siden er små vindmøller blevet til kæmpevindmøller og megavindmøller, som dem der er planlagt ved Grenaa Havn, med samme afstandskrav 4 gange vindmøllens højde.

Små vindmøller, kunne placeres med en afstand fra nabohuse på 4 gange vindmøllehøjden. Disse vindmøller har en maskine på typisk 0,75 MW og er 75 meter høje. Disse maskiner kunne placeres 4 x 75 meter =300 meter fra nabohuse. Det er ofte visuelt forstyrende, men de fleste accepterede det, da det var forholdsvis små maskiner og begrænset støj-udstråling.

Hvis man anvender samme beregning, og tager hensyn til maskinens størrelse og beregner sikkerhedsafstanden for de nye 8 MW-vindmøller skal mindsteafstanden være:

Maskinen er 8/0,75= 10,7 gange større
Højden er 210/75= 2,8 gange større
Sikkerhedsafstand for en 0,75 MW, 75 meter høj vindmølle = 300 meter

Sikkerhedsafstanden til en 8 MW, 210 meter høj vindmølle bør således være 10,7 x 2,8 x 300= 8,9 km og ikke 840 meter. Sådanne store vindmøller kan der derfor kun placeres langt ude på havet. (Måske brugte man disse overvejelser da man placerede Anholdt-vindmøllerne).

Da det altid er billigst at opstille vindmøller på land og dette giver størst fortjeneste til vindmølleopstiller, er der et enormt pres på politikere, naturfredningsfolk og vindmøllenaboer for at overgive sig.
Når politikerne giver efter, kommer de ramte naboer til at betale hele prisen – med usælgelige huse og i værste fald med forringet helbred og trivsel. Dette bør danskerne ikke acceptere, da sådanne overgreb er meget udansk og svækker retsfølelsen og tilliden til myndighederne. Ingen borger kan i dag vide sig sikker med den nuværende vindmøllelovgivning, og Norddjurs Kommune og Grenaa Havn vil nu forsøge at vise vejen for, at nærhed til en større provinsby ikke skal være nogen hindring for at opstille store vindkraftanlæg.

Selvom vi i Danmark er førende indenfor vindkraft-viden, har vindindustrien og myndighederne undgået at gennemfører en seriøs videnskabelig undersøgelse om hvad sikker afstand vil sige. En sådan undersøgelse vil vise, at de nuværende afstande slet ikke er sikker afstand og konsekvenserne af denne sandhed er særdeles kostbar og vil stoppe yderligere opstilling af kæmpevindmøller i beboede områder. Sandheden er ikke altid bekvem, og af samme årsag låste man vindmølle-støjmåleren inde på Aalborg Universitet, da det viste sig at denne måler kunne forklare de lidelser som mange vindmøllenaboer allerede havde erfaret.

I Danmark har vi ellers tradition for at opføre os ordentligt i fælles anliggender – det bør også gælde i vindmøllesager.