Høringssvar vedr. vindmøller ved Ålsrode

Støj og gener – Den støj vi kan høre – et herkulesfly
150 meter høje kæmpevindmøller vil natuligt støje mere end de nuværende møller og en placering tættere på Ålsrode vil åbenlyst gøre støjgenerne større end i dag. De i dag fastsatte krav til den maksimale støj er kun et udtryk for en teknisk grænse for hvad man mener der er tåleligt, men ude i det virkelige liv, hvor vi befinder os, svarer støjgenerne fra 150 meter høje kæmpevindmøller til, at et Herkules fly cirkulerer rundt om dit hus. Det er muligt at de personer, der har fastsat støjgrænser, er af den opfattelse at dette ikke generer unødigt, men for de personer, der i dag er udsat for denne påvirkning, er af en helt anden opfattelse. Vi vil gerne invitere Borgmester og politikerne med ud i det virkelige liv og tage til den nærmeste liggende kæmpevindmølleanlæg i Haverslev.
Støj og gener – Den støj vi ikke kan høre – lavfrekvent støj

Den lavfrekvente støj, som Miljøminister Ida Auken og klima- og energiminister Martin Lidegaard har valgt at iværksætte en flerårig videnskabelig undersøgelse af, er af endnu større bekymring. Så længe man ikke med sikkerhed ikke ved om denne påvirkning af lavfrekvent støj skader mennesker, bør politikkerne træde meget varsomt med at tage beslutninger om kæmpevindmøller på landjorden.

Skyggegener – når haven blinker
En tredobling af vindmøllehøjden, der gør vindmøllen mere end 4 gange så høje som Rundetårn, øger skyggegenerne fra kæmpevindmøllerne. Igen har man fastsat grænser for hvad der er tåleligt, men vi kommer ikke udenom at skyggepåvirkningen med en placering tættere på Ålsrode vil forringe livskvaliteten for det omkringliggende samfund. Afstandskravene til vindmøller stammer tilbage til 1999, hvor tanken om kæmpevindmøller på land slet ikke var til stede og derfor, er disse afstandskrav i dag utidssvarende. Det er vel heller ikke en naturlov, at afstandskravene er lineære med vindmøllens højde og ikke ekspotentielle.

Natur miljø og dyrelivet
I debatten om kæmpevindmøller virker det næsten som om at hensynet til dyrelivet vægter højere en hensynet til mennesket og at mange naboers eneste håb er, at der er en bestand af sjældne bevaringsværdige flagermus i nærheden. Vindmøllerne er farlige for flagermus. Om det er den lavfrekvente støj eller den direkte fysiske påvirkning, når man rammes af en vinge er et interessant spørgsmål, men en undersøgelse har vist, at tyske landmøller hvert år dræber flere end 200.000 af de flyvende dyr.
Vindmøllernes foreslåede placering ligger lige op til et skov og moseareal, hvor vi med sikkerhed ved der lever bestande af flagermus.

Norddjurs Kommunes håndtering af vindmølleprojektet
Norddjurs Kommune inviterede med knap 7 dages varsel til borgermøde i Ålsrode forsamlingshus.
Varslingsperioden var meget kort og datoen eklatant dårlig – Store Bededags torsdag, hvor mange arrangerer familieaften eller tager på minifere. Enten er man fra kommunens side ikke bevidste om, hvor store miljømæssige og økonomiske konsekvenser dette projekt har for lokalbefolkningen, eller også er det en bevist handling for ”ikke at skabe røre i andedammen”. Kun ganske få borgere fik en skriftlig invitation, mens det måtte forventes, at alle andre tjekkede kommunens hjemmeside eller læste et notits i lokalavisen. Dette kunne tydeligt ses af antallet af mødedeltagere og når vi efterfølgende har talt med lokale beboere er uvidenhed om vindmølleprojektet skræmmende, så at påstå at der på mødet var opbakning til projektet er ikke i overensstemmelse med virkeligheden.

Påvirkningen af lokalsamfundet har konsekvenser i en radius af ca. 4,5 km. (som også fremgik af landskabsarkitektens indlæg) Derfor bør Norddjurs Kommune skriftligt orientere alle borgere inden for denne radius for at sikre, at alle kan handle på et oplyst grundlag. Denne nuværende håndterings skaber blot grobund for mistillid til systemet og politikerne.
Mødet var som sådan ikke et borgermøde, men lignede nærmere et salgsmøde, hvor projektmager fra Ecopartner fik lov til at sælge projektet og indlægget kan tydeligvis ikke være godkendt af Norddjurs Kommune, da der i Norddjurs Kommunes Miljøplan 2013 står: ”Der kan maksimalt opsættes 3 vindmøller” og at der i invitationsmaterialet fremgår, at der er tale om et projekt med 3 vindmøller, men på mødet trækker sælgeren fra Ecopartner en ”kanin op af hatten” og præsentere et nyt projekt med 4 vindmøller – endnu tættere på Ålsrode. Denne præsentation og opførsel kan Norddjurs Kommune ikke være tjent. Det sætter Kommunen og embedsfolkene i et rigtigt dårligt lys. Når vi på Kejsegården siger nej, tak til kæmpevindmøller på land, så mener vi det. Vi mener det så meget, at vi har takket nej til opstilling af vindmøller på vores marker – velviden at man ønsker en placering op til skel og at vi takket nej til en indtægt på ca. 4,5 mio. kr.

Hvilken information har Norddjurs Kommune tænkt til de borgere, der var forhindret eller ikke kendte til ”borgermødet”? Har man tænkt sig at lave et referat eller er det optil borgerne selv? På borgermødet blev der bl.a. stillet spørgsmål til, hvorfor man har valgt at flytte placeringen og ikke fastholder den nuværende placering. Et spørgsmål den kommende VVM undersøgelse bør medtage.

På mødet var beskeden til lokalbeboerne at Norddjurs Kommune med mødet, i denne indledende fase, ønskede borgernes input til den kommende VVM undersøgelse, men i invitationsmaterialet fremgår det, at vi er i en hørringsperiode, som alt andet lige må afkræve høringssvar. En begrebsforvirring uden lige og ugennemskuelig projektproces, som kommunikationsmæssigt står til dumpekarakter. Et enkelt spørgsmål som ”Hvornår påbegyndes VVM undersøgelsen” ønsker vi også et svar på?

Det er vigtigt, i sager som denne, at borgerne i Kommunen kan have tillid til administrationen og politikerne. Det er derfor også vigtigt, at politikere og embedsfolk, der har egen interesse eller er familiært relateret til økonomiske interesser i dette projekt træder frem og melder sig inhabile, så vi sikrer at alt går til efter reglerne.

Når VVM undersøgelsen skal afgøre bæredygtigheden af projektet, så er det bemærkelsesværdigt, at Norddjurs Kommune ikke selv foretager/betaler for VVM undersøgelsen, men lader det være op til Ecopartner at finansiere undersøgelsen. Uanset om det er med eller uden grund, så virker denne sammenhæng mellem betaler af undersøgelsen og Ecopartners interessekonflikt, som grobund for utroværdighed i en dokumentation, som Norddjurs Kommune skal være garant for og være 100 % sikker på uafhængigheden af. Vil man helt undgå denne interessekonflikt, så var det mest værdigt, at Norddjurs Kommune finansierede undersøgelsen. Alt andet lige falder VVM kun ud til Ecopartners fordel vil borgerne i Norddjurs Kommune altid sige, at det var ”aftalt spil” – og det kan ingen være tjent med.

Overordnet savner vi borgere en fuldstændig tidskøreplan med planlagte møder og frister.

Lokalsamfundet – Mindre attraktivt at bosætte sig i området – konsekvenser for Mølleskolen
For lokalsamfundet er der nogle direkte konsekvenser af et vindmølleprojekt af denne karakter. Borgere i en radius af 4,5 kilometer risikerer værditab på deres ejendom med optil 15 % viser tal fra Københavns universitet. Norddjurs Kommune bryster sig af at være en tilflytter kommune og opfordrer til at bosætte sig på landet i det skønne Norddjurs. Vi har taget opfordringen til os og gjort netop dette – flyttet tilbage til Norddjurs med ønske om et liv på landet og leve i et lokalsamfund vi kan bidrage til. Men det er som om ord og handling ikke følges ad og med beslutning om dette vindmølleprojekt skal politikerne nu stå til ansvar for de skrevne ord og vi håber det ikke blot var ord, men at man mener det man skriver i Norddjurs Kommune.
En stor årsag til at flytte til lokalområdet nær de projekterede kæmpevindmøller er Børneby Mølle (Mølleskolen). En skole der i den grad er afhængig af det omkring sig liggende samfund og afhængig af nye tilflyttere. Et vindmølleprojekt, der vil skræmme nye tilflyttere væk vil i værste fald betyde, at børnetallet vil blive så lavt, at der ikke længere er et fundament for at drive en skole – en katastrofe for lokalsamfundet og stik imod den politik, der er ført under ledelse af den nuværende borgmester.

Økonomisk – er det nu også så godt
Vindmøller er godt – grøn energi er godt… ja, det er jo lige før man bliver betragtet som forræder, hvis man i dagens Danmark ikke er af denne opfattelse.
At investere i vindmøller er meget lukrativt, i hvert fald for den som opstiller møllerne. Det koster ca. kr. 28 mio. at opstille en 3 MW vindmølle på land. Når møllen er opstillet, kan den sælges for ca. kr. 44 mio. Mange vælger at sælge møllerne når de er stillet op, og de kan i så fald se frem til en nærmest risikofri profit på i hvert fald kr. 16 mio.
Tilskuddet som vindmølleopstiller modtager via PSO-afgiften, er ca. kr. 16,5 mio. per 3 MW mølle.
Det vil sige, at det er os borgere der betaler den profit, som projektudvikler modtager ved at opstille og så sælge en vindmølle, gennem det statsgaranterede driftstilskud, som vi alle sammen er med til at betale via PSO-afgiften.

Den såkaldte Taksationsmyndighed fastsætter i dag størrelsen på naboernes værditab iht. VE-loven (Lov om fremme af vedvarende energi). Taksationsmyndigheden lægger i deres afgørelser stor vægt på de visuelle gener, som de jo ofte kun kan vurdere omfanget af ved hjælp af (dårlige) visualiseringer produceret af vindmølleopstiller og mindre vægt på støjgener, som i stor grad bagatelliseres.

Flere naboer til kæmpevindmøller, som er gået rettens vej for at få en højere og mere retfærdig erstatning, har heldigvis oplevet at få hævet og sågar fordoblet deres erstatningsbeløb, bl.a. fordi retten har givet medhold i, at støjen også udgør en væsentlig gene. Den nye undersøgelse bekræfter også, at det ikke bare er visuelle gener, men i endnu højere grad også støjgener, der bidrager til at reducere ejendomsværdierne.
Spørgsmål, der naturligt rejser sig er, hvad er de økonomiske konsekvenser for Norddjurs Kommune ved dette projekt, hvilke indtægter og omkostninger forventer Norddjurs Kommune ved et projekt som dette.

TV Avisen bragte mandag den 17. november 2014 en reportage om boligprisundersøgelsen, hvor en vindmøllenabo er blevet teknisk insolvent fordi hans hus, ifølge ejendomsmægler, er mindre værd end det lån han har i huset pga. vindmøllerne – en konsekvens borgerne i Ålsrode området har i udsigt.
Et vigtigt spørgsmål for de lokale borgere er, hvordan banker og kreditforeninger konkret vil vurdere de ejendomme, der ligger indenfor en radius af 4,5 km. og hvilken konsekvens dette vil have for deres privatøkonomi.

Politikkerne i Norddjurs Kommune skal have alle disse faktorer med i overvejelserne, når denne vigtige beslutning skal tages.
Jamen, det giver jo lokale arbejdspladser – gør det?
Ifølge en undersøgelse foretaget af Norddjurs Kommune viser opstillingen af landbaserede vindmøller ikke at have nogen betydning for antallet af arbejdspladser. 18 virksomheder siger f. eks., at antallet af årsværk vil være uændret og tilsvarende gælder for betydningen for omsætningen.
Undersøgelsen giver hverken borgere eller kommunalpolitikere svar på, om opstilling af kæmpemøller her i kommunen skaffer mange arbejdspladser til kommunen.
Måske har de økonomiske vismænd ret, når de siger, at opstilling af vindmøller koster arbejdspladser, fordi støtten til den vedvarende energi finansieres af PSO-afgiften!

Er dette et høringssvar eller input til VVM?
Ja, det er jo lidt af det hele, men det er lige så meget et ønske om at få Norddjurs Kommunes administration og politikkerne til at tage denne proces alvorligt og kommunikere professionel med kommunens borgere og tage vores bekymringer til efterretning og forhåbentligt påvirke den beslutning, der vil få enorme konsekvenser for mange af de lokale borgere.
Andre kommuner har sagt stop for projektering af kæmpevindmøller og Holbæk kommune advarer direkte andre kommuner om at opstille disse møller – hvorfor ønsker Norddjurs Kommune kæmpevindmøller på land?
Med venlig hilsen
Heidi og Frederik Nicolajsen Kejsegårdsvej 6, 8500 Ålsrode Grenaa

Ønskede visualiseringspunkter
Kejsegårdsvej 8, 8500 Grenå, Denmark
Latitude: 56.349558 | Longitude: 10.846982
Bakkegårdsvej 25, 8500 Grenå, Denmark
Latitude: 56.34033 | Longitude: 10.860028
Ålsrodevej 51, 8500 Grenå, Denmark
Latitude: 56.348018 | Longitude: 10.860527
Fuglebækvej 8, 8570 Trustrup, Denmark
Latitude: 56.33819 | Longitude: 10.826554
Østerbro 9, 8570 Trustrup, Denmark
Latitude: 56.350129 | Longitude: 10.780978
Fægyden 1, 8500 Grenå, Denmark
Latitude: 56.36273 | Longitude: 10.814452
Præstegården Ellebjergvej 1, 8500 Grenå, Denmark
Latitude: 56.371145 | Longitude: 10.84577
Ringvejen, 8500 Grenå, Denmark
Latitude: 56.413154 | Longitude: 10.856091
Glatvedvej 77, 8444 Balle, Denmark
Latitude: 56.314139 | Longitude: 10.81685

 

Læs Borgmesterens svar