Udpegning af vindmølleområder i Norddjurs Kommune

(dokument 1 Udpegning af vindmølleområder i Norddjurs Kommune)

Til Statsforvaltningen

Som baggrundsinformation til vores samlede henvendelse til Statsforvaltningen, informerer vi hermed om, hvordan udvælgelsen af vindmølleområderne i Norddjurs Kommune har fundet sted.

Norddjurs Kommune startede op i 2009 med at udpege 17 potentielle vindmølleområder. De 17 potentielle vindmølleområder blev i første omgang reduceret til 12 potentielle vindmølleområder, – og til sidst endte det ud med at Norddjurs Kommune udlagde 6 vindmølleområder.

Dags dato har Norddjurs Kommune et konkret samarbejde med to vindmølleprojektmagere om opstilling af vindmøller i 3 af kommunens 6 vindmølleområder.

To af de vindmølleområder, som har været med hele vejen gennem udvælgelsesfasen, er vindmølle-områderne Hevring Ådal og Ålsrode. I begge disse områder har vindmølleprojektmageren Ecopartner indsendt ansøgning til Norddjurs Kommune om opstilling af henholdsvis 3 og 6 vindmøller.

Jens Meilvang er kommunalpolitiker i Norddjurs Kommune.
Jens Meilvangs svigerfar er vindmølleopstiller Erling Salling Olesen, Ecopartner.

At netop kommunalpolitiker Jens Meilvangs svigerfar, Erling Salling Olesen fra Ecopartner, har haft held til at indgå aftaler med lodsejere i så god tid, at det blev netop ham, der fik aftalerne med lodsejerne i hus, kan være en tilfældighed. Borgergruppen finder det dog betænkeligt, at lige præcis kommunalpolitiker Jens Meilvangs svigerfar, Erling Salling Olesen, Ecopartner, har haft mulighed for at indgå aftaler med lodsejere for opstilling af vindmøller i 67 % af de vindmølleområder i Norddjurs Kommune, hvor der p.t. er projekter i støbeskeen.

I 2008 etablerede Miljøministeriet et vindmøllesekretariat med det formål at yde bistand til vindmølleplan-lægningen til de kommuner, der ønskede at indgå samarbejdsaftale om dette tilbud. Norddjurs Kommune benyttede sig af dette tilbud. Se bilag A.

I foråret 2009 startede arbejdet med lokaliseringen af potentielle vindmølleområder i Norddjurs Kommune, og den 7. september 2009 godkendte kultur- og udviklingsudvalget, at vindmølleplanlægningen igangsattes, og at foroffentlighedsfasen dermed kunne gennemføres.

Den overordnede vindmølleplan hører under kultur- og udviklingsudvalget. Kommunalpolitiker
Jens Meilvang var i september 2009 næstformand i netop kultur- og udviklingsudvalget!

Foroffentlighedsfasen blev gennemført i perioden den 23. september – 21. oktober 2009.

Kommunalpolitiker Jens Meilvangs svigerfar, Erling Salling Olesen, indgik allerede 8 dage efter udløb af foroffentlighedsfasen skriftlig aftale med en lodsejer i vindmølleområdet Hevring Ådal for opstilling af en vindmølle på lodsejerens jord. Det var den 29. oktober 2009. Se bilag B.
Den 18. december 2009 indgik kommunalpolitiker Jens Meilvangs svigerfar endnu en skriftlig aftale med en lodsejer i vindmølleområdet Hevring Ådal. Se bilag C.
Og den 3. januar 2010 fremsendte kommunalpolitiker Jens Meilvangs svigerfar så en mail til Norddjurs Kommune, hvori han gjorde opmærksom på, at han allerede havde indgået aftale med 6 lodsejere for opstilling af vindmøller i området ved Hevring Ådal. Se bilag D.

På dette tidspunkt, i slutningen af 2009/starten af 2010, var navnene på de potentielle
vindmølleområder endnu ikke kommet til offentlighedens kendskab.
Alligevel var Jens Meilvangs svigerfar, vindmølleopstiller Erling Salling Olesen, kommet på den
idé, at indgå aftaler med lodsejere i præcis dette område!

Vindmøllesekretariatet hjalp Norddjurs Kommune med at screene kommunen og gennem screeningen
lokalisere de potentielle vindmølleområder. Efterfølgende, den 12. april 2010, godkendte kultur- og
udviklingsudvalget, at 12 vindmølleområder skulle udsættes for yderligere vurdering.

Den 10. maj 2010 var der arrangeret en besigtigelsestur. Kultur- og udviklingsudvalget besigtigede de
potentielle vindmølleområder.

Den 6. september 2010 indstillede kultur- og udviklingsudvalget at forslag til vindmølletemaplanen skulle
godkendes og sendes i offentlig høring.

Den 5. oktober 2010 godkendte den samlede kommunalbestyrelse, bortset fra Hans Husum, der var
fraværende, forslag til vindmølletemaplan som tillæg til kommuneplan 2009, og forslaget blev sendt i
offentlig høring i perioden den 13. oktober – 8. december 2010.

Først nu, et helt år efter, at kommunalbestyrelsesmedlem Jens Meilvangs svigerfar havde
indgået skriftlig aftale med lodsejer i Hevring Ådal, fik offentligheden endelig kendskab til,
hvilke 6 vindmølleområder, der var udlagt i kommunen. Og Hevring Ådal var et af områderne.

Den 3. januar 2010 havde kommunalpolitiker Jens Meilvangs svigerfar, som tidligere nævnt,
fremsendt en mail til Norddjurs Kommune, hvori han havde gjort opmærksom på, at han
allerede havde indgået aftale med 6 lodsejere for opstilling af vindmøller i området ved
Hevring Ådal. Se igen bilag D.

Med indgåelse af aftale med lodsejerne i Hevring Ådal-området sikrede kommunalpolitiker
Jens Meilvangs svigerfar, Erling Salling Olesen, sig en aftale, der fra lodsejerenes side var
uopsigelig i aftalens gyldighedsperiode. Se bilag E.

Da kommunalbestyrelsen den 5. oktober 2010 godkendte Hevring Ådal-området, som ét af de
i alt 6 udlagte vindmølleområder, forærede kommunen kommunalpolitiker Jens Meilvangs
svigerfar en meget eksklusiv aftale. Norddjurs Kommune havde jo siden den 3. januar 2010
været bekendt med, at Erling Salling Olesen havde indgået aftale med 6 lodsejere i Hevring
Ådal-området for opstilling af vindmøller. Og disse aftaler udelukkede de facto alle andre
interesserede fra at byde ind på vindmølleprojektet i Hevring Ådal.

I øvrigt var kommunalpolitiker Jens Meilvang på kommunalbestyrelsesmødet den
5. oktober 2010 med til at godkende de 6 vindmølleområder, hvoraf Hevring Ådal, hvor Jens
Meilvangs svigerfar allerede 10 måneder tidligere, den 3. januar 2010, havde oplyst Norddjurs
Kommune om, at han, Erling Salling Olesen, allerede havde indgået aftale med 6 lodsejere i
Hevring Ådal-området. Kommunalpolitiker Jens Meilvang var med andre ord med til at
godkende hans egen svigerfars vindmølleområde.

Kommunalpolitiker Jens Meilvangs svigerfar, Erling Salling Olesen, indsendte på sidstedagen i den offentlige
høringsperiode, den 8. december 2010, et høringssvar til Norddjurs Kommune. Erling Salling Olesen gjorde
Norddjurs Kommune opmærksom på, at det nye vindmølleprojekt i Hevring Ådal var betinget af, at de
eksisterende vindmøller i Ørsted Enge blev nedtaget, – og at dette ville udgøre et tab på mindst 10 mio. kr.
Se bilag F.

Kommunalpolitiker Jens Meilvangs svigerfar, Erling Salling Olesen, foreslog derefter Norddjurs Kommune at
reducere antallet af vindmøller i Hevring Ådal-området samt at placere de nye vindmøller i den østlige ende
af vindmølleområdet.

På kultur- og udviklingsudvalgets møde den 21. marts 2011, forud for vedtagelsen af vindmølleplanen i kommunalbestyrelsen den 12. april 2011, fik kommunalpolitiker Jens Meilvangs svigerfar begge sine ønsker opfyldt. Som det eneste af de 6 udlagte vindmølleområder blev antallet af vindmøller reduceret i området Hevring Ådal.

Først den 12. april 2011, forud for kommunalbestyrelsesmødet, gjorde Jens Meilvang opmærksom på mulig inhabilitet grundet sit nære slægtsskab til vindmølleopstiller Erling Salling Olesen. Jens Meilvang blev erklæret inhabil og deltog ikke i godkendelsen af vindmølleplanen.

Efter at Jens Meilvang er blevet erklæret inhabil i sagen om vindmøller i Hevring Ådal, har Jens Meilvang og hans hustru købt andele i vindmølleprojektet i Hevring Ådal, – og de er medejere af Hevring Ådal Vindkraft.

Selvom Jens Meilvang nu er inhabil i sagerne om vindmøller i Hevring Ådal og Ålsrode, fordi hans svigerfar planlægger opstilling af vindmøller i begge områder, så arbejder kommunal-politiker Jens Meilvang stadig, via sin post som formand for teknik- og miljøudvalget, på at få opstillet store vindmøller i kommunen. Det drejer sig både om projektet i Hevring Ådal, hvori Jens Meilvang og hustruen selv har økonomiske interesser, og det drejer sig om hans egen svigerfars kæmpevindmøller i både Hevring Ådal og Ålsrode .

I 2012 var Jens Meilvang således med borgmester Jan Petersen i Bruxelles for at underskrive Borgmesterpagten. Med underskrivelsen af Borgmesterpagten forpligtede Norddjurs Kommune sig til at sænke CO2-forbruget med minimum 20 procent inden 2020.
Se bilag G.

Kommunalpolitiker Jens Meilvang er nu, som nævnt tidligere, formand for teknik- og miljøudvalget, og dette udvalg har udarbejdet en Handleplan for bæredygtig energi. Planen var færdig i december 2013, og den beskriver, hvor reduktionen af CO2 skal findes:

”Indsatserne inden for vindkraft og omstilling af varmeproduktionen i Grenaa og i særdeleshed etablering af store vindmøller i de udpegede områder, er således afgørende for opfyldelse af Borgmesterpagtens mål.” Se bilag H.

Jens Meilvang udtalte ved færdiggørelsen af Handleplanen til Århus Stiftstidende, at:  ”Vigtigst er dog etablering af de 33 vindmøller, som kommunalbestyrelsen vedtog med vindmølleplanen i april 2011.” Se bilag I.

Bemærk, at af disse 33 vindmøller er Jens Meilvangs svigerfar i gang med at opstille de 9…

Norddjurs den 15. marts 2016

På borgergruppens vegne

Karen Nørholm og Poul Bjarne Andersen Vindmølleområde Ålsrode
Maria Nissen og Mogens Junker Larsen Vindmølleområde Søby
Stig Jørgensen og Henriette Vendelbo Vindmølleområde Hevring Ådal