Spørgsmål til Ministeren

Spørgsmålet lyder:

”Ved Miljøministeriets fastsættelse af grænseværdier for såvel almindelig som lavfrekvent støj fra vindmøller har man gjort brug af en række forskningsresultater og har fastsat støjgrænserne efter denne viden.” Vil ministeren venligst fremsende referencerne til denne række af forskningsresultater?

De meget interessant svar er bl.a.:

  • Grænseværdierne for almindelig vindmøllestøj har været stort set uændrede siden Miljøministeriets første bekendtgørelse om støj fra vindmøller fra 1991.
  • Da grænseværdierne blev besluttet i 1991 var det ud fra den praksis myndighederne – de daværende amter – havde i 1980’erne omkring fastsættelsen af støjgrænser for vindmøllestøj i deres miljøgodkendelser.
  • Da de almindelige grænseværdier for vindmøllestøj følger af myndighedernes administrationspraksis i 1980’erne, findes der ikke forskningsmæssige resultater, som ligger til grund for selve fastsættelsen af grænseværdierne.
  • Fsva. grænseværdien for lavfrekvent støj fra vindmøller, er der ikke forskningsmæssige resultater, som ligger til grund for selve fastsættelsen af grænseværdierne.

http://www.ft.dk/samling/20141/almdel/miu/spm/184/svar/1212141/1488668/index.htm